Gemeenteraadsvergadering van 4 april 2017 over de Poort van Hoorn en wethouder Tap van D66 gaat diep door het stof. Marjon van der Ven zet voor.

Gemeenteraadsvergadering 4 april 2017.

De Raadsvergadering van 4 april was een bijzondere vergadering omdat de  burgemeester (Raadsvoorzitter) afwezig was i.v.m. familie omstandigheden. Vicevoorzitter Arthur Helling wilde graag woordvoerder voor zijn partij D66 zijn, bij het belangrijke agendapunt Poort van Hoorn (PvH). Daarom zat Marjon van der Ven (VVD) de Raadsvergadering voor. Chris de Meij nam het agendapunt Poort van Hoorn voor de VVD voor zijn rekening. 

 

Mondelinge vraag over het verdwijnen parkeerplaatsen.

Ronald Louwman stelde namens de VVD een vraag over het verdwijnen van parkeerplekken op het Kerkplein en elders in de binnenstad. De ondernemers rondom het Kerkplein en in de binnenstad voelen zich namelijk niet gekend en gehoord bij deze veranderingen en zij maken zich grote zorgen over het feit dat mensen die met de auto voor een korte boodschap komen, nu niet meer bij hun terecht kunnen. Wethouder Bashara (GroenLinks) beantwoordde deze vraag met de simpele mededeling dat hij dit niet herkende en dat de ondernemers volgens hem voldoende gelegenheid hebben gehad om hun stem te laten horen.

 

Poort van Hoorn.

Dit hele voorstel was volgens de VVD niet rijp voor besluitvorming. Er zitten veel te veel beslispunten in, is te weinig doordacht en manoeuvreert de Raad naar de achtergrond. Indien de Raad hiermee instemt krijgt het College een “blanco cheque” om heel veel te gaan uitvoeren t.a.v. de reconstructie turborotonde, verplaatsing busstation naar de noordzijde van het station en de voorbereidingen voor een bestemmingsplan Pelmolenpad/Prismalocatie.

De VVD diende daarom drie amendementen in. Een amendement (1) voor het betrekken van de Raad bij keuzes en financiering voor de turborotonde alsmede voor de verplaatsing van het busstation en het schrappen van het punt over het Pelmolenpad/Prismalocatie.  VVD amendement 4 wil dat het Stationsgebied Noord ontwikkeld gaat worden conform een door de Raad vastgestelde visie. Amendement 6 van de VVD regelt dat het fonds Parkeren&Infrastructuur  per 2018 jaarlijks gevuld gaat worden met 650.000 euro en niet pas per 2021. VVD amendementen 1 en 6 werden helaas verworpen.

Amendement 4 werd wel aangenomen. Het Raadsvoorstel werd uiteindelijk aangenomen. De VVD heeft tegen dit voorstel gestemd, met name omdat het ontwikkelen van het Pelmolenpad wat de VVD betreft nu veel te snel komt en onvoldoende doordacht is. Ook is er te weinig bekend over de financiële onderbouwing van dit project. Al met al, de plannen voor de ontwikkeling van het Pelmolenpad/Prismalocatie komen te vroeg en zijn niet rijp voor besluitvorming. Dit telde voor de VVD zo zwaar dat er tegen het Raadsvoorstel werd gesteld.

Het aangenomen voorstel is overigens ook geamendeerd middels drie amendementen van andere partijen die allen wel door de VVD zijn gesteund. (zie het overzicht hieronder)

Daarnaast waren er twee moties die het beiden hebben gehaald. Eén motie (was amendement 3  van Fractie Tonnaer, maar werd op verzoek van wethouder Bashara een motie) roept het College op om pas met de bouw van de parkeergarage op het transferium te starten als deze wordt gebouwd in combinatie met de aanleg van een nieuwe transverse over het spoor. De VVD stemde tegen deze motie. De andere motie roept op om de oversteekplaats van voetgangers en fietsers op de Provinciale weg bij het Keern met eenvoudige middelen te verbeteren. De VVD stemde voor deze motie.

 

Referendum verordening.

De Referendum verordening stond op de B-agenda maar omdat de Hoornse Senioren partij een amendement indiende werd het een A-agendapunt.

Er werd niet gedebatteerd maar slechts gestemd over het amendement. Het amendement wilde de referendumverordening wijzingen op geldigheid ten aanzien van het aantal uitgebrachte stemmen. Het amendement haalde het niet, mede omdat de VVD tegen het middel referenda is en dus tegen stemde.

 

Artikel 37 vragen over de aanleg van Walstroom. Wethouder Tap gaat diep door het stof.

Artikel 37 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad geeft Raadsleden de mogelijk om inlichtingen te vragen aan het College, daar waar het gaat om de actieve informatieplicht van het College aan de Raad.

Het ging de indieners van dit agendapunt (VOCH en HL) om het feit dat het College bij monde van wethouder Tap had beloofd dat de walstroom voor de riviercruise schepen vóór het seizoen 2017 zou zijn aangelegd. Op dit moment is er echter nog niets gerealiseerd. Wethouder Tap vertelde wat de redenen zijn waarom de walstroom er nog niet is. Waar de indieners echter veel aanstoot aan namen was dat Tap in een uitzending van Radio Hoorn heeft gezegd dat hij een nieuw voorstel op dit punt klaar heeft maar dat het aan de agenda van Raad lag dat e.e.a. nu vertraagd is.

Wethouder Tap bood hiervoor verschillende malen zijn excuses aan de Raad. Hij vond zelf ook dat hij dit niet had moeten zeggen en ging daarom “diep door het stof”.

 

Wilde moties.

Tenslotte lagen er nog zeven wilde moties. Drie moties werden uitgesteld naar de volgende Raadsvergadering en de motie over de Verklaring van Dordrecht (transgendervriendelijke werkvloer en arbeidsmarkt) werd ingetrokken door D66.

Derhalve werd er gestemd over de drie overgebleven moties. Het ging over een motie die het College oproept om een Groenvisie voor de lange termijn op te stellen, een motie die het College oproept om zich hard te maken voor de aanleg van een dubbelspoor tussen Hoorn en Enkhuizen en een motie die wil dat het College zich druk maakt over de arbeidscontracten van personeel van zwembad De Wijzend. De VVD stemde vóór de eerste twee moties maar tegen de derde motie omdat de VVD vindt dat dit soort personeelszaken een werkgevers aangelegenheid is waar de politiek zich niet mee moet bemoeien.

 

Raadsleden tevreden met voorzitterschap Marjon van der Ven.

Aan het einde van de vergadering kreeg Marion van der Ven complimenten van de voltallige gemeenteraad voor de wijze waarop zij de vergadering heeft voorgezeten.

 

 

Overzicht Amendementen en moties 4 april 2017

 

 

Amendement/motie

Indiener

VVD

Resultaat

A1

Integraal voorstel PvH – Raad meer betrekken en ontwikkeling Pelmolenpad schrappen

VVD

voor

verworpen

A2

Integraal voorstel PvH – verfijnen kostenraming van de voorkeursvariant

HB

voor

aangenomen

A3

Integraal voorstel PvH – Parkeergarage aanleggen i.c.m. nieuwe traverse – dit is een motie geworden

FT

tegen

aangenomen

A4

Integraal voorstel PvH – Stationsgebied  Noord ontwikkelen conform een door de Raad vastgestelde visie

VVD

voor

aangenomen

A5

Integraal voorstel PvH – aantal parkeerplaatsen in parkeergarage naar 1250 brengen

VOCH

voor

aangenomen

A6

Integraal voorstel PvH – Fonds Parkeren&Infrastructuur vullen vanaf 2018 i.p.v. vanaf 2021

VVD

voor

verworpen

A7

Referendum verordening – geldigheid t.a.v. percentage uitgebrachte stemmen wijzigen

HSP

tegen

verworpen

M1

Integraal voorstel PvH – oversteek over Provinciale weg bij Keern verbeteren

FT

voor

aangenomen

M3

Opstellen Groenvisie 2017-2027

GL

voor

aangenomen

M4

Dubbel spoor Hoorn-Enkhuizen

FT

voor

aangenomen

M5

Verklaring Dordrecht – transgender vriendelijkheid

D66

-

ingetrokken

M6

Maatschappelijke opvang jonge vluchtelingen

PvdA

-

uitgesteld

M7

Maatschappelijke opvang vluchtelingen

PvdA

-

uitgesteld

M8

Stop verkoop sociale huurwoningen

PvdA

-

uitgesteld

M9

Personeel De Wijzend

CDA

tegen

aangenomen